نوشته ها برجسب شده در “کلیدحل مشکلات در داخل کشور است/ گل به خودی نزنیم”