نوشته ها برجسب شده در “کاندید مجلس دهم شورای اسلامی بیجار”