نوشته ها برجسب شده در “٦-كمك به احداث خيابان ٢٤ متري مسكن مهر مبلغ ١٠٠ميليون پول نقد و تامين قير مورد نياز جهت آسفالت خيابان مذكور و كوچه هاي مسكن كميته امداد”