نوشته ها برجسب شده در “٤-كمك به ٨٢ واحدي هر واحد ٥٠٠ هزار تومان”