نوشته ها برجسب شده در “٣-كمك به ١٤٢واحدي هر واحد ٥٠٠ هزار تومان”