نوشته ها برجسب شده در “٢-كمك به ٤٢ واحدي ايثارگران هر واحد ٥٠٠ هزار تومان”