نوشته ها برجسب شده در “١-كمك به مسجد امام سجاد(ع) ٥٠ ميليون تومان”