نوشته ها برجسب شده در “وقتی وزیر کشور اعلام کرد من در کردستان به حجت شرعی نرسیده و کسی را از میان نخبگان شما نتوانستم برای استانداری انتخاب کنم، ما اطاعت کردیم”