نوشته ها برجسب شده در “وزیر ورزش و جوانان با وعده های دروغین و انجام نشدنی برای راه اندازی تنها یک استخر در این شهرستان، 400 میلیون تومان اختصاص نداد درحالی که از روز اول وعده احداث این استخر را داده بود”