نوشته ها برجسب شده در “هیچ‌گاه با حزب باد نبوده و پرچم خود را به سمت راست و چپ نچرخانده‌ام”