نوشته ها برجسب شده در “من به مردم قول دادم برای آنها کار کنم و قول دادم سیاست‌بازی و سیاست‌کاری و سیاه‌بازی نکنم.”