نوشته ها برجسب شده در “مشکلات سوخت کشاورزان پس از سال‌ها مرتفع نشده است”