نوشته ها برجسب شده در “مجلس دهم می‌بایست گام‌های اساسی در جهت بهبود معیشت مردم بردارد.”