نوشته ها برجسب شده در “ما در آستانه هفتم اسفندماه به عنوان یک روز تاریخی، یعنی روز انتخابات هستیم”