نوشته ها برجسب شده در “قیمت خودرو را باید عرضه و تقاضا تعیین کند”