نوشته ها برجسب شده در “فیلم/ بیاتیان: هم دولت و هم مجلس در حوزه اقدام و عمل در بحث اقتصاد مقاومتی باید حرکت کنند”