نوشته ها برجسب شده در “عده‌ای از اینکه دشمن برایشان دست می‌زند، خرسند هستند”