نوشته ها برجسب شده در “سخنرانی مهندس بیاتیان در راستای روشنگری در مزار شهدای بیجار”