نوشته ها برجسب شده در “دولت یازدهم در حل مشکلات معیشتی مردم در این مدت نمره قبولی کسب نکرده”