نوشته ها برجسب شده در “دستورکارجلسات علنی مجلس/ حضور وزرای کارو بهداشت درصحن علنی”