نوشته ها برجسب شده در “در مقابل تمامی تهمت‌ها کوتاه آمدم و دم بر نیاوردم تا بتوانم کار کنم و قدم مثبتی برای مردم بردارم”