نوشته ها برجسب شده در “در این دوره نمایندگی، مدیرانی را به ما تحمیل کردند که نه تنها یار نماینده نبودند بلکه باری بر دوش ما گذاشتند”