نوشته ها برجسب شده در “جوانان مانند گذشته در صحنه انتخابات باشند”