نوشته ها برجسب شده در “تمام این موارد برنامه‌ریزی شده بود.”