نوشته ها برجسب شده در “تایید صلاحید کاندیدهای کردستان”