نوشته ها برجسب شده در “بیاتیان، نظام ما نظام اسلامی است و در نظام اسلامی عدالت و بر کرسی نشاندن عدالت یکی از اصول اساسی و توصیه امام، رهبری و وصیت تمامی شهدا است.”