نوشته ها برجسب شده در “به جهت همه قصورها و دروغ های وزارت ورزش و جوانان و مدیران آن به دلیل انجام ندادن وعده ها عرض شرمندگی دارم.”