نوشته ها برجسب شده در “باید مراقب باشید که کلاه سرتان نرود و در هیاهوی انتخابات و با تبلیغات ظاهری، جور دیگری سرنوشت ماها را رقم نزنند.”