نوشته ها برجسب شده در “امروز نان برخی در این است که از شهدا و از رهبری و از جنگ و دفاع مقدس هزینه می‌کنند و این درد است برای ما، چرا که این شهدا از ما هیچ چیز نخواسته و نمی‌خواهند”