نوشته ها برجسب شده در “احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام محترم وزير درمسکن مهر با دعوت مهندس بیاتیان”